ASIA PAPER BAG

We care about the Environment


Our Philosophy

Nature is our Future

ธรรมชาติเป็นส่วนสำคัญที่สุด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของทุกคน เราพัฒนากระบวนการผลิตกระดาษมากมายที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม เรามุ่งมั่นพัฒนาผลิตงานอย่างมีคุณภาพ และวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน


Not Destroy Nature

เราคำนึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเสมอ ต้นไม้ที่นำมาใช้ผลิตกระดาษในปัจจุบันส่วนใหญ่เกิดจากการเพาะเลี้ยงอย่างมีระบบ ในสถานที่ที่เรียกว่าฟาร์มกระดาษ ซึ่งมีการวางแผนการใช้งานและการปลูกต้นไม้ทดแทนอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ไม่ทำลายความสมดุลของธรรมชาติและระบบนิเวศน์แน่นอน


What we care

เราใส่ใจในเรื่องของธรรมชาติและมีส่วนช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ลดโลกร้อนได้จากการตัดสินใจเราจึงเลือกใช้กระดาษที่มีผลิตด้วยกระบวนการรีไซเคิล หรือ กระบวนการผลิตไม่ขัดสีด้วยสารเคมี ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม


What we are committed to

เรามุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในด้านผลิตภัณฑ์และช่วยเสริมสร้างแบรนด์และธุรกิจของลูกค้าเป็นหลักABOUT OUR PRODUCTS


KEY FACTS

Founded

1968

Employees

100 +

Customer service

40+ Countries

0 บาท 0 ชนิด 0 รายการ

สินค้าในตะกร้า

ไปหน้าตะกร้าสินค้า →